3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

Minimiziraj Tehnicka Analiza
Upravljačka strukturaVrijednosni papirTehnička analizaFinansijski izvještajiObjave

Prikaži trgovine od dana:    do dana:  
Funkcija: Vrsta prikaza:Period:Devijacija:     


 Teorija tehnicke analize Minimiziraj
Interpretacija Stohastičkog oscilatora | Interpretacija Indeksa relativne snage | Interpretacija Pokretnih prosjeka | Interpretacija „Average true range“ (ATR) | Interpretacija Bollingerovih pojaseva
 
Prikazi kao jednu stranu
Bollingerovi pojasevi su jedan od najčešće upotrebljavanih alata u tehničkoj analizi. Metoda je stekla popularnost ubrzo nakon objavljivanja, sredinom 80-tih godina prošlog vijeka, najprije zbog pouzdanosti u prognoziranju kretanja trenda, koja je rezultat korištenja standardne devijacije kao mjere odstupanja od pokretnog prosjeka. Konstrukcija Bollingerovih pojaseva je vrlo jednostavna. Gornja granica pojasa se dobije tako što se na dvadesetodnevni pokretni prosjek dodaje dvostruka vrijednost standardne devijacije, koja se računa na istu seriju podataka (zaključnih cijena), dok se donja granica dobija oduzimanjem dvostruke vrijednosti standardne devijacije od pokretnog prosjeka. Na ovaj način se obezbjeđuje da se 95% oscilacija cijene nađe između dvije linije Bollingerovih pojaseva.
 
Predstavljeno matematičkom formulom, računanje vrijednosti granica Bollingerovih pojaseva izgleda ovako:[1]
                        ,
pri čemu je:
UB – vrijednost gornje granice Bollingerovog pojasa
LB – vrijednost donje granice Bollingerovog pojasa
MA – vrijednost pokretnog prosjeka
n – broj dana trgovanja za koje se računa pokretni prosjek i standardna devijacija
xi – pojedinačni dantrgovanja unutar serije
- aritmetička sredina serije
 
          Na slijedećoj slici je prikazan primjer Bollingerovih pojaseva
Primjer trodnevnih Bollingerovih pojaseva
 
Iako nije uobičajeno da se Bollingerovi pojasevi konstruišu za serije kraće ili duže od dvadeset dana, na prethodnoj slici su predstavljeni Bollingerovi pojasevi na trodnevnom periodu, radi korištenja istih podataka kao na ranijim ilustracijama.
 

Međutim, čak i u ovom primjeru, gdje je posmatrana serija zaključnih cijena izuzetno kratka, Bollingerovi pojasevi pokazuju svoju upotrebnu vrijednost. Kako se vidi, većina dnevnih bar dijagrama je obuhvaćena granicama pojaseva, tako da se opšte pravilo može primjeniti i ovdje. Situacije u kojima se dnevni pokazatelji cijene nađu iznad gornje granice Bollingerovih pojaseva smatraju se rezultatom uticaja prekomjerne tražnje na cijenu, odnosno kada je cijena ispod donje granice pojasa, cijena je rezultat prekomjerne ponude. Nakon što isključe ove ekstremne situacije, granice Bollingerovih pojaseva se mogu koristiti kao cjenovne mete – dodir grafikona cijene sa gornjom granicom je signal za prodaju, dok je dodir grafikona cijene i donje granice Bollingerovog pojasa signal za kupovinu. Povratna tendencija nakon jedne od ove dvije dodirne tačke koja presiječe liniju pokretnog prosjeka obično je signal promjene trenda.


Interpretacija „Average true range“ (ATR) | Stranica 5 od 5 | Interpretacija Bollingerovih pojaseva
Ispis