3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

 Organizacija trzista Minimiziraj

Zakon o vrijednosnim papirima (Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98 i 36/99) definiše berzu kao «mjesto za povezivanje ponude i potražnje vrijednosnih papira i poslovanje vrijednosnim papirima, po unaprijed utvrdenim pravilima». Kroz povezivanje ponude i potražnje za vrijednosnim papirima dolazi se do kurseva (ili cijena) vrijednosnih papira kojima se trguje. Treća funkcija berze je osiguravanje informacija o ponudi i potražnji kao i o tržišnoj vrijednosti trgovanih vrijednosnih papira.  

Tržište Sarajevske berze organizovano je na tri segmenta, na kojem se trguje po posebnim pravilima. 

  • Zvanična kotacija

  • Kotacija fondova (kao sub-segment Oficijelne kotacije)

  • Slobodno tržište

     

 

Kotacija je segment tržišta gdje se trguje našim «blue-chips», tj. najkvalitetnijim domaćim preduzećima. Da bi jedno društvo bilo primljeno u kotaciju, mora ispunjavati, pored opštih uslova i slijedeće kriterije:

Veličina kapitala (Ukupni kapital po zadnjem bilansu stanja: osnovni kapital, uplaćeni višak, rezerve, prenesenačista dobit ili gubitak prethodnih godina, revalorizacijska popravka kapitala, nepodijeljena čista dobit ili gubitak poslovne godine): 4.000.000 KM

 

Veličina klase dionica: min. 2.000.000 KM (knjigovodstvena vrijednost pri prvom listingu; tržišna ukoliko se dionicama već trgovalo na drugom segmentu)

Najmanje 25% klase dionica u javnoj emisiji

Klasa dionica mora imati najmanje 150 vlasnika.

Ovo su uslovi koje emitent treba da ispunjava da bi bio uvršten u kotaciju. O uvrštenju emitenta na Kotaciju odlučuje Odbor za prijem vrijednosnih papira u Kotaciju.

Nakon što je emitent na Kotaciji, on Berzu i javnost redovno mora obavještavati o svim događajima koji utiću na njegovo poslovanje. Također je obavezan Berzi dostavljati polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje. Njegovo poslovanje treba da bude što transparentnije, kako bi potencijalni investitor mogao procjeniti da li ulaganje u ovog emitenta obačava povećani povrat uloženih sredstava. Ozbiljan investitor sigurno neće investirati u društvo čije je poslovanje za njega «black box».

Šta društvo koje je na kotaciji ima od te kotacije? Šta je motivacija društvu da javno prikazuje svoje poslovne rezultate, kada se te informacije kod nas obično čuvaju kao «vojna tajna»?

Kotiranje na Berzi nije samo prestiž, nego uključuje i mnoge druge pogodnosti za emitenta. Ukoliko je poslovanje emitenta transparetno i uspješno, ukoliko investitori imaju povjerenje u meneđment tog društva, emitent može kroz emisiju novih dionica finansirati svoje projekte. Ovaj način pribavljanja svježeg kapitala na Zapadu se mnogo intenzivnije koristi, iako je razlika između troškova kapitala kod emisije dionica i uzimanja kredita kod komercijalnih banaka tamo mnogo manja nego kod nas. Kada se pogledaju kamatne stope kod naših banaka, postavlja se pitanje zašto se dionička društva kod nas ne finansiraju na ovaj način? Prvo korak za ovo je svakako prijem u kotaciju na Berzi.

Daljna pogodnost za emitenta koji je listiran na kotaciji je i smanjena mogućnost manipulacija cijenom dionica. Naime, ukoliko je vrijednosni papir na kotaciji, nije moguće sklapanje poslova po cijenama koji odstupaju više od 10% u odnosu na zadnju zaključnu cijenu.

Kotacija fondova

Kotacija fondova je segment Zvanične kotacije koji je rezervisan za Investicijske fondove (za sada samo Privatizacijski investicioni fondovi). Uvrštenje dionica IF-ova i PIF-ova vrši se na sličan način kao i kod redovnih emitenata, samo što je uvrštenje ovih emitenata propisano Zakonom i Propisima Komisije za vrijednosne papire. Ostale odredbe, kao na primjer obaveza objave informacija o poslovanju, ograničenje kurseva itd. važe analogno i za PIFove.

Slobodno tržište

Slobodno tržište je segment tržišta Sarajevske berze na kojem su uslovi prijema najblaži. Da bi se papirom počelo trgovati na Slobodnom tržištu, dovoljno je da brokerska kuća ili emitent sam postavi zahtjev za uvrštenje. Ukoliko emitent podnese zahjtev za uvrštenje, mora Berzi dostavljati finansijske izvještanje o svom poslovanju.

 

Ispis