3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

Početkom 2006. godine, Bosna i Hercegovina uvela je porez na dodanu vrijednost. PDV stopa u BIH je jedinstvena i iznosi 17%. Primjenjuje se u oba entiteta. PDV obveznici su pravna lica sa prometom roba i usluga u vrijednosti od 50.000 KM i više.
 
PDV se ne primjenjuje za promet roba i servisa u:
 
Ø       Poštanskim uslugama,
Ø       Zdravstvenim uslugama i socijalnom osiguranju,
Ø       obrazovanju,
Ø       finansijskim uslugama,
Ø       iznajmljivanju apartmana ili poslovnih prostorija,
Ø       osiguranju i reosiguranju,
Ø       Trgovanju vrijednosnim papirima, upravljanju investicionim fondovima, uslugama banaka
 

 
Strana lica (nerezidenti)
Domaća lica(rezidenti)
Prihod od kamata:
Pravna lica
Fizička lica
Pravna lica
Fizička lica
Državne obveznice/trezorski zapisi
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
Korporativne obveznice
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
Prihod od dividendi:
 
 
 
 
Isplata u gotovini
15%
15%
15%
15%
 
Može biti umanjena na osnovu sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Može biti umanjena na osnovu sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 
 
Isplata u dionicama
 
 
 
 

 
Lista zemalja sa kojima BiH ima potpisane sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Država
Dividenda
Kamata
Autorska naknada
Croatia
5 / 10
10
10
Serbia and Montenegro
5 / 10
10
10
Slovenia
5 / 10
7
5
Moldavia
5 / 10
10
10
Pakistan
10
20
15
United Kingdom; North Ireland
5 / 15
10
10
Netherlands
 
 
 
Sweden
5 / 15
 
 
Finland
5 / 15
 
10
Cyprus
 
 
 
Italy
10
10
10
Germany
 
 
 
Norway
15
 
10
Hungary
 
 
 
Egypt
 
 
 
Belgium
 
 
 
Poland
 
 
 
Slovakia
 
 
 
Romania
 
 
 
France
 
 
 
Denmark
5 / 15
 
10
Iran
 
 
 

*Ukoliko primalac dividendi posjeduje najmanje 25% učešća u emitentu koji isplaćuje dividendu, manja stopa poreza se aplicira
 
Lista zemalja sa sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u različitim paralametarnim procedurama

Država
Dividenda*
Kamata
Autorska naknada
Greece
5 / 15
10
10
Czech Republic
5
 
10
UAE **
5 / 10
 
5
Jordan
5 / 10
10
10
Malaysia***
5 / 10
10
8
Macedonia
5 / 15
10
10
Spain***
5 / 10
7
7
Russia
5 / 15
10
10
Austria
5 / 10
5
5
Katar
5 / 15
7
5
Turkey
5 / 15
10
10
Kuwait
 
 
 
Byelorussia
 
 
 

*Ukoliko primalac dividendi posjeduje najmanje 25% učešća u emitentu koji isplaćuje dividendu, manja stopa poreza se aplicira
**Ukoliko primalac dividendi posjeduje najmanje 10% učešća u emitentu koji isplaćuje dividendu, manja stopa poreza se aplicira
***Ukoliko primalac dividendi posjeduje najmanje 20% učešća u emitentu koji isplaćuje dividendu, manja stopa poreza se aplicira


Nema poreza na kapitalnu dobit u Federaciji BiH.

Porezna stopa pri isplati dividende u Federaciji BiH iznosi 15%. Ova se stopa primjenjuje na rezidente i nerezidente (pravna i fizička lica). Rezidenti primaju bruto dividendu i obavezni su je prijaviti poreskoj upravi.
Nerezidenti primaju neto dividendu i odgovorni su za podnošenje zahtjeva za povrat poreza, ukoliko njihova zemlja porijekla ima zaključen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.