3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Leksikon Minimize

 A
Alfa (Alpha) - Razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

American Depository Receipts ( ADRs ) - Finansijska sredstva koja emituje banka SAD-a koja predstavljaju indirektno vlasništvo nad određenim brojem dionica u preciziranoj stranoj firmi. ADR se čuvaju kao depozit u banci zemlje iz koje je firma.

Američka opcija (American option) - Opcija koja se može izvršiti ( iskoristiti ) u bilo koje vrijeme u toku važenja opcije, uključujući i dan dospjeća ( uporediti sa evropskom opcijom)

Amortizovati (Amortise) - Raspoređivanje plaćanja na određeni vremenski period.

Arbitraža (Arbitrage) - Simultana kupovina i prodaja istih vrijednosnih papira ili drugih investicija na dva različita tržišta s ciljem ostvarivanja profita na osnovu razlike u cijeni na ta dva tržišta.

Ask (asked ) Price (Tražena cijena) - Cijena po kojoj je trgovac vrijednosnim papirima voljan prodati preciziranu količinu određenog vrijednosnog papira; isto što i Prodajna cijena / kurs vrijednosnih papira.

 B
Bazna cijena (basis) - Razlika između spot ili gotovinske cijene nekog sredstva i cijene fjučersa istog tog sredstva.

Bazni rizik (Basis risk) - Rizik da će cijena derivativnog instrumenta varirati u odnosu na cijenu osnovne robe.

Bear Market - Berza sa tendencijom pada kurseva (“medveđe tržište”) - Berza, tržište na kojem cijene padaju.

Beta faktor - Mjerilo / indikator nestabilnosti pojedinačne investicije u odnosu na postavljene kriterije ili indeks.

Bid price (Kupovni kurs) - Cijena po kojoj je učesnik na tržištu voljan kupiti preciziranu količinu određenih vrijednosnih papira.

Blokovska transakcija (Block trade) – Blokovske transakcije su velike transakcije (SASE: preko 500.000 KM) kod kojih je postignut načelni sporazum između kupca i prodavca. Blokovi se Berzi samo prijavljuju, t.j. blokovi ne nastaju na osnovu spajanja ponude i potražnje na Berzi.Tačna definicija blokovske transakcije varira od tržišta do tržišta.

Broker - (Broker / berzanski agent / posrednik) - Banka ili neko drugo tijelo koje ugovara povezivanje, kontakt između dvije partnerske strane. Broker kupuje / prodaje u svoje ime i za tuđi račun.

Broker-diler (Broker-Dealer) - Firma ili pojedinac koji ugovara povezivanje, kontakt između kupaca i prodavača (koji nastupaju kao brokeri) i koji takođe mogu nastupati i kao nalogodavci. Diler kupuje / prodaje u svoje ime i za svoj račun.

Bull Market (Tržište sa tendencijom porasta cijena) - Naziv za tržište na kom postoji tendencija porasta cijena; optimistično tržište.


 C
Call market (“Kol” tržište / Tržište kupovine po pozivu) - Tržište vrijednosnih papira na kojem je trgovina dozvoljena samo u određeno vijeme, t.j. za vrijeme aukcije. Aukcijski sistem trgovine koristi se za manje likvidne vrijednosne papire.

Call-opcija (call-option) - Opcija koja daje vlasniku pravo ( ali ne i obavezu ) da kupi preciziranu količinu sredstava po dogovorenoj cijeni ( cijena izvršenja ) na dan dospjeća ( ili, u slučaju američke opcije, na dan ili prije dospjeća ). Prodavac opcije ima obavezu da isporuči osnovno sredstvo ukoliko opciju izvrši kupac ( vidjeti i prodajne - “put”opcije ).

CAPM - Capital asset pricing model CAPM (Model vrednovanja cijene / rizika ulaganja sredstava) - Model diverzifikovanog ulaganja sredstava koji vrednuje dodatne uticaje na rizik ukupnog ulaganja ovisno o različitim scenarijima ulaganja.


 D
Datum dividende (Ex-Dividend Date) - Datum za utvđivanje vlasništva na dionicama u cilju isplate dividendi. Investitori koji kupe svoje dionice prije ovog datuma dividende dobijaju dividende, a oni koji kupe dionice poslije ovog datuma nemaju pravo na dividende.


Delta (delta rate) - Stopa promjene u cijeni opcije koja nastaje kao odgovor na promjenu od jednog poena u cijeni osnovnog sredstva opcije.


Derivat (Derivative) - Univerzalni termin za skupinu instrumenata, kojima se trguje na berzi i van nje, koji se zasnivaju na osnovnim vrijednosnim papirima, valutama ili robama. Njihova cijene, i kretanja tih cijena zavise od kretanja cijena njihovih osnovnih sredstava.


Dividenda: (Dividend) - Dio profita preduzeća koji se distribuira njegovim dioničarima.

Dionice (shares) - Jedinice vrijednosnih papira preduzeća ili dioničkog kapitala koje mogu biti obične dionice ili dionice drugih klasa, npr. povlaštene ili sa odloženim pravom.

Dioniči kapital / sopstveni kapital (Equity)
(1) Dionički kapital - Dionički kapital preduzeća; stalno se koristi u poslovanju i ne mora biti isplaćen izuzev u slučaju likvidacije preduzeća. Termin se veoma često koristi sa značenjem vlasništva dioničara preduzeća.
(1) Sopstveni kapital dioničkog društva - U kontekstu kreditnih analiza, ovo se odnosi na neto vrijednost svih sredstava nakon odbijanja svih naknada.


 E
Earnings per share (Zarada po dionici) - Ukupna neto dobit od dionica, bez plaćenog poreza, koja je vezana za vlasnički ulog, podjeljena brojem dionica.


Evropska opcija (European option) - Opcija koja se, nasuprot američkoj opciji, može izvršiti ( realizovati ) samo na dan dospjeća.


Efektivno ukamaćenje / prinos (yield) - Stopa povrata na vrijednosni papir. Obično se izražava kao postotak tržišne cijene.


 F
Fill-or-Kill nalog (fill-or-kill order) - Nalog koji se poništava ako broker nije u mogućnosti da ga odmah izvrši u potpunosti. Na SASE, unos FOK-naloga moguć je samo nakon aukcije, u okviru «order book cleaninga». Preduslovi za FOK-nalog su:
a) da je uspostavljen aukcijski kurs za dati nalog
b) da postoji odgovarajuća protu-ponuda


Front Running (“Istrčavanje”) - Ulazak u transakcije prije trgovanja klijenata sa znanjem da će trgovanje klijenata pokrenuti tržište. Takvo trgovanje je zabranjeno na dobro reguliranim tržištima.


Fundamentalna analiza (fundamental analysis) - Oblik analize tržišta vrijednosnih papira kojim se nastoji utvrditi stvarna / realna vrijednost vrijednosnog papira na osnovu relevantnih ekonomskih faktora. Tako dobijene stvarne vrijednosti se upoređuju sa trenutnom tržišnom cijenom kako bi se procijenio trenutni nivo pogreške u određivanju cijena.

Fjučer (future) - Ugovor o kupovini ili prodaji standardne količine određene robe po utvrđenoj cijeni i u određenom trenutku u budućnosti.


 G
Goodwill (“dobra volja”) - Računovodstvena konvencija koja je definisana kao razlika između pravedne ( “prave” ) tržišne cijene nabavljenog sredstva i cijene koja je zapravo plaćena za ta sredstva.


Garancija otkupa (underwriting) - Prihvatiti kupovinu vrijednosnih papira ako ih niko drugi ne kupi; npr. ugovorno kupiti neprodane vrijednosne papire emisije primarnog tržišta dogovorenog dana i po ugovorenoj cijeni, čime se zajmoprimcu garantuje rezultat. Drugi metod garantovanja jeste da garant kupi cijelu ili dio emisije te da je onda on sam prodaje;

Garant otkupa (underwriter garant) - Institucija koja daje garanciju. Takođe mogu postojati i sub-garanti koji iste usluge obavljaju za same garante.

 H
Hedge (“Hedž”) - Transakcija u koju se ulazi s ciljem ograničavanja ili smanjenja rizika na već postojeću investicionu poziciju.

Hedž ili hedžing fond (hedge fund) - Fond koji omogućuje investicionu strategiju visokog “leveridža”.

Holandska Aukcija (Dutch Auction) - Aukcija na kojoj prodavač umanjuje cijenu sve dok ona ne bude onolika po kojoj se cijela ponuda može prodati. I
Inicijalni depozit (initial margin) - Depozit / iznos koji inicijalno plaćaju i kupac i prodavac terminskog ugovora ili opcije kako bi obezbjedili izvršenje posla.

Inicijalna javna ponuda (initial public offering – IPO ) - Prva ponuda javnosti svih kategorija dionica preduzeća.

Insajderstvo (insider dealing) - ( nelegalno ) Trgovanje na osnovu povjerljivih, privatnih informacija.

Instrument - Univerzalni termin za vrijednosne papire, koji obuhvata čitav spektar finansijskih dugova od prenosivih depozita do obveznica. Tipično se koristi za kratkoročna sredstva, kao što su instrumenti tržišta novca.


ISIN ( International Security Identification Number ) (Međunarodni identifikacioni broj vrijednosnog papira) - Standardizovani slovno / brojčani identifikacioni sistem koji se koristi za identifikaciju svih vrijednosnih papira u međunarodnoj trgovini.


 J
Javna ponuda (public offering) - Ponuda za prodaju nove emisije vrijednosnih papira ukupnoj investitorskoj javnosti.


 K
Klirinška kuća (Clearing House) - Tijelo koje pruža usluge, uključujući ulogu centralnog ugovornog partnera svim učesnicima na berzi; garantovanje ispunjenja obaveza strana u trgovanju; obračunavanje iznosa koje plaćaju ili koji trebaju biti plaćeni učesnicima na tržištu i uspostavljanje saldiranja koje se obavlja u gotovini ili vrijednosnim papirima; obavljanje saldiranja i određivanje isporuka.

Klirinški sistem (Clearing system) - Sistem depoa / transakcija uspostavljen radi bržeg kliringa vrijednosnih papira uklanjanjem potrebe za fizičkom isporukom. Dva centralizovana klirinška sistema za kreditne i vlasničke vrijednosne papire na Eurotržištima su “Clearstream” ( prije poznat kao CEDEL ) i “Euroclear”. Transakcije i zatvaranja između računa u sklopu sistema se obavljaju samo putem unosa podataka o transferu.

Kontinuirano tržište (Continuous Market) - Tržište vrijednosnih papira na kojem se trgovanje odvija neprekidno u toku radnog vremena.

Kupon (Coupon) - Kamatna stopa plaćena na obveznicu fiksne ili promjenjive kamatne stope.


 L
Lizing (leasing) - Metod finansiranja fiksnih sredstava koja dolaze iz grupe izvora koja je poznata pod nazivom vanbilansna evidencija. Sredstvo, umjesto da je kupljeno od strane njegovog korisnika, kupuje investiciono preduzeće koje zatim to sredstvo iznajmljuje njegovom krajnjem korisniku. Korisnik tako ima vremenski tok otplate kroz “lizing” umjesto jednokratne isplate ukupne cijene.

Limitirani nalog (limit order) - Nalog za trgovanje koji precizira limit cijene po kojoj broker treba da ga izvrši. Trgovanje će biti obavljeno samo ako broker može postići limitiranu cijenu ili cijenu koja je povoljnija od nje.

Likvidnost (liquidity) – Odlika jednog tržišta (ili njegovog segmenta) da apsorbira velike kupovne ili prodajne naloge bez značajnijeg uticaja na cijene.


 M
Merger (Spajanje / “merdžer”) - Kombinacija vlasništva dva preduzeća. Može da se kreira novo preduzeće u kojem se vlasnicima dionica oba prethodna preduzeća daju dionice u novom, ili jedno preduzeće postaje aflijacija drugog.


 N
Net Asset Value (Neto vrijednost sredstava) - Tržišna vrijednost sredstava preduzeća umanjena za obaveze.

Neutralna opcija (At the Money Option) - Opcija čija je cijena izvršenja (cijena finansijskog instrumenta obuhvaćenog opcijom) približno jednaka tržišnoj cijeni tog instrumenta.

Nivelator tržišta (market-maker) – diler ili trgovac koji ima zadatak da kod određenih dionica osigurava konstantnu ponudu za kupovinu i prodaju. On to radi kroz objavu bid-a (ponude za kupovinu dionica) i ask-a (ponude za prodaju dionica). Raspon između bid-a i ask-a naziva se bid-ask-spread i predstavlja motiv market-makera da preuzima ovu obavezu. Što je likvidnost papira manja i što je informaciona asimteričnost učesnika na tržištu veća ovaj raspon se proširuje. Na SASE se ne trguje pomoću market-makera nego pomoću knjige naloga.

Negativna opcija (out-of-the money option) - Opcija koja bi u slučaju trenutnog izvršenja donijela gubitak.


 O
Otvaranje (opening) - otvaranje tržišta. Kod aukcijskog načina trgovine, ovaj termin označava početak order-entry faze, t.j. faze kada je moguće unositi naloge. Na kontinuiranim tržištima, ovo ujedno označava i početak trgovanja.

Obveznica (bond) - Kreditni certifikat kod kojeg se njegov emitent obavezuje isplatiti donosiocu fiksnu sumu na određeni datum u budućnosti i obično, iako ne uvijek, i niz isplata kamata po utvrđenoj stopi.


Otvoren poziv na trgovanje (open outcry) - Sistem trgovanja na nekim berzama gdje se od posrednika zahtijeva da izvikuju cijene koje svako u sali na mjestu gdje se trguje može prihvatiti.


Otvorena pozicija (open position) - Nepokriveno ili izlaganje bez ”hedža” kamatnim stopama ili kretanjima vrijednosti valute.


Opcija (option) - Ugovor koji vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da kupi ili proda određenu količinu finansijskih instrumenata obuhvaćenih opcijom po ugovorenoj cijeni u definisanom vremenskom periodu ( pogledati kupovne i prodajne opcije ).


OTC-tržište (over-the-counter - vanberzansko tržište ili transakcije) - Originalno, termin se koristi da bi se opisale transakcije ili tržišta gdje dvije strane u trgovini sarađuju jedna s drugom bez korištenja usluga organizovane berze. Jedna od najvećih svjetskih berzi, NASDAQ, još uvijek se sama naziva vanberzanskim tržištem. P
Par (Nominalna vrijednost / “par” vrijednost) - (1) generalna vrijednost glavnice kreditnih vrijednosnih papira, (2) navedena vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira, koja generalno nema veze sa cijenom po kojoj se njome trguje.

Povlaštene dionice (preference shares) - Dionice, koje evidentiraju vlasništvo u korporaciji, koje donose fiksan postotak dividende ali koje obično ne daju vlasniku glasačke privilegije. Povlaštena dionica rangira se ispred obične dionice kod isplate dividende i povrata kapitala ukoliko preduzeće postane nesolventno.

P/E ratio (price / earnings ratio - koeficijent cijena dionice / zarada) - Broj koji se dobije diobom tržišne vrijednosti dionice preduzeća trenutnom ili predviđenom zaradom na tu dionicu.

Primarno tržište (primary market ) - (1) Tržište na kojem se inicijalno plasira i distribuira nova emisija vrijednosnih papira. (2) u kontekstu tržišta novca, eskontno tržište.

Promptno tržište (spot market) - Tržište sa momentalnom isporukom osnovnog sredstva za trenutno plaćanje.


Pozitivna opcija (in-the-oney option) - Opcija koja, ukoliko se izvrši, odmah daje profit, kupovna opcija čija je cijena izvršenja niža od gotovinske tržišne cijene finansijskog instrumenta obuhvaćenog opcijom ili prodajna opcija čija je cijena izvršenja viša od gotovinske tržišne cijene finansijskog instrumenta obuhvaćenog opcijom.


Prodajna opcija (put option) - Opcija koja vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da proda preciziranu količinu sredstva obuhvaćenog opcijom po ugovorenoj cijeni (cijeni izvršenja) na dan dospjeća (evropska opcija) ili (u slučaju američke opcije) prije ili zaključno sa danom dospjeća.

 R
Redovne / obične dionice (common Stocks) – Najčešća vrsta dionica. Redovne dionice sa sobom nosa pravo na dividendu i učestvovanje u skupštini dioničara.


Revizija (audit) - Službeno ispitivanje i provjera finansijskih izvještaja preduzeća koje obavlja nezavisni računovođa koji se naziva revizor, čime se potvrđuje da su finansijski izvještaji u skladu sa zakonom, da ne skrivaju nikakve nepoštene radnje, i da daju istinsku i pravednu sliku o poslovanju preduzeća.


 S
Sekundarno tržište (secondary market) - (1) Tržište za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira nakon njihove inicijalne distribucije. (2) Na tržištima novca, tržište za depozitne certifikate, međubankarsko tržište, lokalne državne obveznice i komercijalne papire.


Short (Kratka pozicija) - Pozicija na tržištu u kojoj je diler prodao tržišni proizvod koji ne posjeduje, s ciljem da ga otkupi po nižoj cijeni nešto kasnije.


Promptni kurs (spot rate) - Cijena koja se koristi pri kupoprodaji deviza na promptnom tržištu, koja se može saldirati istog dana trgovanja ili narednog dana.


Svop (swap) - Ugovor o razmjeni kamatnih obaveza ( fiksnih / promjenjivih, deviznih ili drugih ) a povremeno i glavnica.


 T
Tržišna kapitalizacija (market capitalisation) - Ukupna tržišna vrijednost vrijednosnog papira, koja je jednaka tržišnoj cijeni po jedinici vrijednosnog papira pomnoženoj ukupnim brojem preostalih jedinica vrijednosnog papira.


Tik (tick) - Minimalna fluktuacija cijene fjučersa ili opcije.


 V
Variaciona rezerva (variation margin) - Rezervna sredstva koje se moraju deponovati na berzi ili kod brokera od strane kupaca ili prodavaca ugovora o fjučersima u cilju pokrivanja fluktuacija u cijenama.

Volatilnost (volatility) - Mjera fluktuacija cijena. Z
Zatvoreni fond (Closed end fund) - Investicioni fond koji emituje ograničen broj dionica i u kojem dionice nisu otkupljive sve do utvrđenog datuma, obično nekoliko godina nakon emitovanja.

Zaključni kurs / cijena (Closing Price) - Cijena obavljenog zadnjeg trgovanja vrijednosnim papirima određenog dana ili ponderisana sredina za kraj radnog dana u određenom vremenskom periodu, zavisno od tržišta.


Zatvorena prodaja (private placing / placement) - Glavni nosilac posla, npr. banka, je imenovan da prodaje emisiju vrijednosnih papira ograničenom broju investitora koji su obično klijenti tog menadžera ( banke ), a ne da ih puštaju u javnu ponudu. Ovo nije metod kojim se stiče listing, mada do toga može doći kasnije.

Print