3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Novosti i objave Minimize

  Unesite riječi za pretragu:

O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo

 

02.04.2019

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE REGISTRY OF SECURITIES OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 81/15), člana 22. Stav 2. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), i Odluke o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo donesene na 62. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.03.2019. godine, Nadzorni odbor Registra objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo

I XXIV redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (u daljem teksu: Registar) d.d. Sarajevo saziva se za 24.04.2019. godine (srijeda) sa početkom u 15:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, putem zakonskog zastupnika ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica sa pravom glasa. II Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor dva dioničara – ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH za 2018. godinu, koji uključuje Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Registra.
6. Usvajanje teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti članova Nadzornog odbora Registra koji će zaključiti sa Upravom Registra.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata.
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Registra.
9. Usvajanje teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti članova Odbora za reviziju Registra koji će zaključiti sa Upravom Registra.
10. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti iz 2018. godine.
11. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira u F BiH za 2019. godinu.


III Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXIV redovnoj Skupštini dioničara Registra imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Alma Klino predsjednik, Asima Mezit član, Dževida Grabovac član, te Merisa Ćato i Enver Zećirović (zamjenski član).
Za zapisničara na Skupštine imenovan je Edin Šećerović, a za zamjenskog zapisničara određuje se Dženana Mehmedović.


IV Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Skupštini mogu prisustvovati zakonski zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a nalaze se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH najkasnije 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili sljedećeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
Prijava se može podnijeti poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II ili putem fax-a: 033/ 279 151.

V Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane i ovjerene od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru poštanskom pošiljkom ili faksom, najkasnije u roku utvrđenom za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.
Punomoć prestaje ako se dioničar vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VI Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, preporučenom poštom ili dostavom na protokol u sjedištu Registra, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja na adresu Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II, ili putem fax-a 033/ 279 151.


VII Registracija i glasanje na Skupštini Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Registra, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.


VIII Uvid u isprave i materijale za Skupštinu Od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II, svakog radnog dana.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 033 279 150.


Nadzorni odbor
Registra vrijednosnih papira

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Return
O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. SarajevoNapisao: Enver Zečirović
Datum: 4/2/2019
Broj pregleda: 968
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

Print