3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

 Enter Title Minimiziraj
„Službene novine Federacije BiH“, broj 17/00
 
Na osnovu odredaba čl. 11. i 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH“, br. 39/98 i 36/99), čl. 26., 29., 30., 121. i 147. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima (“Službene novine Federacije BiH“, br. 41/98 i 36/99) i člana 118. Zakona o vrijednosnim papirima (“Službene novine Federacije BiH“, br. 39/98 i 36/99), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, donosi
 
PRAVILNIK
O VOĐENJU REGISTRA LICA IZ ČL. 29. I 121. ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA I O INVESTICIONIM FONDOVIMA
 
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), propisuju se način vođenja i uvida u registar koji je društvo za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo) dužno voditi o licima iz čl. 29. i 121. Zakona.
 
II - USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE REGISTRA
 
Član 2.
Društvo je dužno uspostaviti i kontinuirano voditi registar dioničara Društva, članova uprave, zaposlenih u Društvu i fizičkih lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora sa Društvom o svakoj kupovini i prodaji vrijednosnih papira (u daljem tekstu: Registar):
1. drugih Društava;
2. Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
3. depozitara Društva i Fonda kojim Društvo upravlja;
4. profesionalnog posrednika koji obavlja poslove za račun Društva ili privatizacijskog investicionog fonda kojim Društvo upravlja (u daljem tekstu: Fond); i
5. dioničara Društva.
Društvo je dužno u Registar unijeti i podatke o svakoj kupovini i prodaji dionica Fonda kojim Društvo upravlja od strane:
1. predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;
2. članova uprave Društva;
3. zaposlenih u Društvu;
4. lica koja po osnovu ugovora obavljaju poslove za Društvo;
5. članova nadzornog odbora Fonda kojim Društvo upravlja; i
6. fizičkih lica koja posjeduju, direktno ili indirektno, više od 10% dionica ili udjela Društva.
Pod licima iz stava 2. tačka 6. ovog člana smatraju se i lica koja su sa navedenim licima u braku ili srodstvu u uspravnoj ili pobočnoj liniji po tazbini zaključno sa trećim stepenom.
 
Član 3.
O licima iz člana 2. st. 1. i 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: lice) Društvo u Registar obavezno unosi slijedeće podatke:
1. redni broj unosa;
2. datum unosa podataka;
3. ime i prezime;
4. odnos sa Društvom ili Fondom;
5. emitenta čije je vrijednosne papire lice kupilo ili prodalo;
6. datum kupovine ili prodaje;
7. vrstu kupljenih ili prodatih vrijednosnih papira;
8. broj kupljenih ili prodatih vrijednosnih papira;
9. cijenu po kojoj su vrijednosni papiri kupljeni ili prodati;
10. datum prijave kupovine ili prodaje; i
11. ime i prezime lica koje je podnijelo prijavu.
 
Član 4.
Podaci iz člana 3. ovog pravilnika unose se u Registar na osnovu pismene prijave, koju su lica iz člana 2. ovog pravilnika dužna Društvu dostaviti u roku od sedam dana od dana kupovine ili prodaje vrijednosnih papira lica iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika i kupovini i prodaji dionica Fonda kojim Društvo upravlja.
Prijava se podnosi u dva primjerka na obrascu utvrđenom u prilogu 1. ovog pravilnika, koji lica mogu dobiti u prostorijama Društva. Jedan primjerak se, nakon ovjere od strane ovlaštenog lica, vraća podnosiocu prijave, a drugi primjerak ostaje Društvu.
Prijavu iz stava 1. ovog člana podnose lica iz člana 2. ovog pravilnika lično ili putem punomoćnika.
 
Član 5.
Društvo je dužno Registar voditi u posebnoj knjizi čiji je oblik i sadržaj utvrđen prilogom 2. ovog pravilnika i koja se sastoji od:
1. naslovne stranice;
2. stranica na kojoj su osnovni podaci o Društvu i licima odgovornim za vođenje Registra;
3. listova, koji su numerisani brojevima od 1. do 100. i u koje se unose podaci iz člana 3. ovog pravilnika za svako lice i za svaku transakciju pojedinačno.
 
III - UVID U REGISTAR
Član 6.
Pravo uvida u Registar imaju:
1. ovlaštena lica Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija);
2. dioničar ili član Društva; i
3. dioničar Fonda.
Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo uvida i u sve prijave na osnovu kojih Društvo vodi Registar.
 
Član 7.
Uvid u Registar Komisija ostvaruje:
1. u okviru redovnog nadzora poslovanja Društva, neposrednim uvidom u Registar u prostorijama Društva; ili
2. dostavljanjem podataka iz Registra od strane Društva, na zahtjev Komisije.
U slučaju iz stava 1. tačka 2. Društvo je dužno podatke dostaviti u pismenom obliku, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva Komisije.
 
Član 8.
Dioničar ili član Društva i dioničar Fonda ostvaruju uvid u Registar na osnovu pismenog zahtjeva podnesenog, lično ili putem punomoćnika, sekretaru Društva ili licu ovlaštenom za vođenje Registra.
Zahtjev iz stava 1. ovog člana sekretar Društva ili lice ovlašteno za vođenje Registra su dužni ispuniti bez odlaganja, tokom radnog vremena u prostorijama Društva.
 
IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 9.
Društvo je dužno podatke o licima iz člana 2. ovog pravilnika čuvati pet godina od dana prestanka svojstva lica iz čl. 29. i 121. Zakona.
U slučaju prestanka ugovora o upravljanju sa Društvom, Društvo je Registar dužno predati privremenom administratoru Fonda.
Nakon zaključivanja ugovora o upravljanju Fondom sa novim Društvom, privremeni administrator je dužan Registar predati Društvu sa kojim je nadzorni odbor zaključio novi ugovor o upravljanju.
 
Član 10.
U slučaju pokretanja postupka likvidacije Fonda, Društvo je dužno Registar predati likvidatoru Fonda.
Registarski sud je dužan Registar čuvati pet godina od dana brisanja Fonda iz sudskog registra.
 
Član 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“.
 
 
Ispis