3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Enter Title Minimize
"Službene novine Federacije BiH", broj 32/07
 
Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 7. i člana 12. stav 1. tačka 22. i 26. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 109.,110.,111. i 112. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/99), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 140. sjednici, održanoj 9. maja 2007. godine, donijela je 
 
PRAVILNIK 
O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA EMITENTA VRIJEDNOSNIH PAPIRA 
 
I. OPĆE ODREDBE 
Član 1. 
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rokovi i način objavljivanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja o poslovanju i izvještaja o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta, kao i sadržaj, način i rokovi izvještavanja i dostavljanja dokaza o objavi izvještaja Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija). 
 
Član 2. 
(1)    Pod emitentom, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se dioničko društvo upisano u registar emitenata kod Komisije, koje je emitovalo, putem javne ponude, vrijednosne papire koji su uvršteni u trgovanje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu. 
(2)    Banke i druge finansijske institucije, te društva za osiguranje i reosiguranje koja su upisana u registar emitenata kod Komisije smatraju se emitentima u smislu ovog Pravilnika, bez obzira na uvjete iz stava 1. ovog člana. 
 
II. VRSTE IZVJEŠTAJA, NAČIN OBJAVLJIVANJA I DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA 
 
Član 3. 
Emitent je dužan, u skladu sa ovim Pravilnikom, sačiniti sljedeće izvještaje: 
a.    polugodišnji izvještaj o poslovanju; 
b.    godišnji izvještaj o poslovanju sa nalazom revizora i 
c.    izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta. 
 
Član 4. 
(1)    Izvještaji iz člana 3. ovog Pravilnika se sačinjavaju u obliku i sadržaju koji je utvrđen prilozima koji čine sastavni dio ovog Pravilnika, i to: 
a.    Obavezni elementi polugodišnjeg izvještaja o poslovanju emitenta (Prilog br. 1.), 
b.    Obavezni elementi godišnjeg izvještaja o poslovanju emitenta (Prilog br. 2.), 
c.    Obavezni elementi izvještaja o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta (Prilog br. 3.). 
(2)    Izvještaje iz stava 1. ovog člana emitent je dužan objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i na svojoj web stranici (i/ili oglasnoj ploči u sjedištu emitenta). 
(3)    Emitent je dužan, Komisiji, dostaviti dokaze o objavi izvještaja na propisani način najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja izvještaja. 
 
 
Član 5. 
(1)    Izvještaje iz člana 3. tačka a. i b. emitenti - privredna društva dostavljaju Komisiji i na obrascima za elektronsko izvještavanje, OEI-PD. 
(2)    Izvještaje iz člana 3. tačka a. i b., emitenti-banke i druge finansijske institucije i društva za osiguranje i reosiguranje, dostavljaju Komisiji i u elektronskom obliku na propisanim šemama finansijskih izvještaja. 
(3)    Obrasci za elektronsko izvještavanje za privredna društva dostupni su u sjedištu i na web stranici Komisije (www.komvp.gov.ba). 
 
III. ROKOVI ZA SAČINJAVANJE I DOSTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU EMITENTA 
 
Član 6. 
Polugodišnji izvještaj o poslovanju, uprava emitenta dužna je sačiniti i objaviti na način propisan članom 4. ovog Pravilnika u roku od 30 dana po završetku polugodišta. 
 
Član 7. 
Emitenti koji imaju više od 100 dioničara i/ili čijim vrijednosnim papirima je trgovano na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u periodu za koji se podnosi izvještaj, dužni su, pored obaveze propisane u članu 4. ovog Pravilnika, sačiniti i Komisiji dostaviti, elektronski oblik polugodišnjeg izvještaja o poslovanju na obrascima propisanim u članu 5. ovog Pravilnika u roku od 30 dana po završetku polugodišta. 
 
IV. ROKOVI ZA SAČINJAVANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU EMITENTA 
 
Član 8. 
Godišnji izvještaj o poslovanju uprava emitenta je dužna sačiniti i objaviti na način propisan članom 4. ovog Pravilnika u roku od 60 dana po završetku godine. 
 
Član 9. 
Svi emitenti su dužni, pored obaveze propisane u članu 4. ovog Pravilnika, sačiniti i Komisiji dostaviti, elektronski oblik godišnjeg izvještaja o poslovanju na obrascima propisanim u članu 5. ovog Pravilnika u roku od 60 dana po završetku godine. 
 
Član 10. 
(1)    Emitent je dužan objaviti, u najmanje jednim domaćim dnevnim novinama i na svojoj web stranici (i/ili oglasnoj ploči u sjedištu emitenta), cjelovito mišljenje neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju emitenta najkasnije osam dana od održavanja skupštine emitenta na kojoj je izvještaj razmatran. 
(2)    Emitent je dužan, Komisiji, dostaviti dokaze o objavi izvještaja na način propisan u stavu 1. ovog člana najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja izvještaja. 
 
Član 11. 
(1)    U slučaju da skupština emitenta ne usvoji godišnji izvještaj o poslovanju koji uključuje i izvještaj vanjskog revizora, emitent je dužan, u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine, o tome obavijestiti Komisiju dostavljajući kopiju zapisnika sa sjednice skupštine na kojoj je izvještaj razmatran. 
(2)    Emitent je dužan odluku skupštine o neusvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Federacije i na svojoj web stranici (i/ili oglasnoj ploči u sjedištu emitenta) u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. 
(3)    Odluku skupštine o neusvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju emitent je dužan dostaviti berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem su uvršteni vrijednosni papiri emitenta. 
 
V. ROKOVI ZA SAČINJAVANJE I DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O DOGAĐAJIMA KOJI BITNO UTIČU NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 
 
Član 12. 
Izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje iz člana 112. Zakona o vrijednosnim papirima, uprava emitenta je dužna sačiniti i objaviti na način propisan članom 4. ovog Pravilnika u roku od 8 dana od dana događaja. 
 
Član 13. 
Pored izvještaja o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje iz člana 112. Zakona o vrijednosnim papirima, uprava emitenta je dužna sačiniti i objaviti izvještaj o svakom događaju, kada se ne radi o općepoznatim okolnostima, koji ima ili bi mogao imati karakter događaja koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta, na tržišnu vrijednost imovine i cijenu dionica emitenta, na način i u rokovima određenim ovim Pravilnikom. 
 
VI. IZVJEŠTAVANJE DIONIČARA 
 
Član 14. 
(1)    Emitent je dužan, dioničaru koji je podnio zahtjev, dostaviti polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju. 
(2)    Troškove dostave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja u iznosu stvarnih troškova štampanja i dostavljanja, snosi dioničar, podnosilac zahtjeva. 
 
VII. IZVJEŠTAVANJE BERZE ILI DRUGOG UREĐENOG JAVNOG TRŽIŠTA 
 
Član 15. 
(1)    Emitent je dužan, berzi ili drugom uređenom tržištu na kojem su uvršteni vrijednosni papiri emitenta, dostaviti u elektronskom obliku polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju na obrascima propisanim ovim Pravilnikom. 
(2)    Emitent je dužan, berzi ili drugom uređenom tržištu na kojem su uvršteni vrijednosni papiri emitenta, dostaviti u elektronskom obliku izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta u skladu sa sadržajem utvrđenim u Prilogu br. 3 ovog Pravilnika. 
(3)    Emitent je dužan, izvještaje iz stavova 1. i 2. ovog člana, dostaviti berzi ili drugom uređenom tržištu na kojem su uvršteni vrijednosni papiri emitenta, u istim rokovima u kojima se izvještaji dostavljaju Komisiji. 
 
VIII. DODATNO OBJAVLJIVANJE 
 
Član 16. 
(1)    Komisija će izvještaje zaprimljene u elektronskom obliku objaviti na svojoj web stranici. 
(2)    Komisija nije odgovorna za tačnost i istinitost podataka koje emitenti navedu u svojim izvještajima. 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Član 17. 
(1)    Emitenti koji Komisiji, do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nisu dostavili godišnji izvještaj o poslovanju za 2006. godinu, dužni su izvještaj pripremiti, objaviti i dostaviti u skladu sa ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
(2)    Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja finansijskih izvještaja i drugih informacija o poslovanju dioničkog društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/03). 
 
Član 18. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 
 
 
Prilog broj 1. 
U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka a. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU EMITENTA
 
I - OPĆI PODACI O EMITENTU 
 
- puna i skraćena firma 
 
- adresa sjedišta 
 
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 
 
- predsjednik i članovi nadzornog odbora 
 
- članovi uprave 
 
II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: 
 
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 
 
-vlasnici sa više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 
 
III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: 
 
Podaci iz bilansa stanja: 
 
AKTIVA 
 
a) Upisani a neuplaćeni kapital 
 
b) Stalna sredstva 
 
c) Tekuća sredstva 
 
d) Gubitak iznad visine kapitala 
 
e) Ukupna aktiva 
 
PASIVA 
 
a) Kapital 
 
b) Upisani osnovni kapital 
 
c) Dugoročne obaveze 
 
d) Kratkoročne obaveze 
 
e) Ukupno pasiva 
 
Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: 
 
a) Prihodi 
 
b) Rashodi 
 
c) Dobit/gubitak prije poreza 
 
d) Porez na dobit 
 
e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 
 
1 Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora 
 
Prilog broj 2. 
U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja cmitenta objavljujemo: 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA 
I - OPĆI PODACI O EMITENTU 
 
- puna i skraćena firma 
 
- adresa sjedišta 
 
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 
 
- predsjednik i članovi nadzornog odbora 
 
- članovi uprave 
 
II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: 
 
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 
 
- vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa 
 
III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: 
 
Podaci iz bilansu stanja: 
 
AKTIVA 
 
f) Upisani a neuplaćeni kapital 
 
g) Stalna sredstva 
 
h) Tekuća sredstva 
 
i) Gubitak iznad visine kapitala 
 
j) Ukupna aktiva 
 
PASIVA 
 
f) Kapital 
 
g) Upisani osnovni kapital 
 
h) Dugoročne obaveze 
 
i) Kratkoročne obaveze 
 
j) Ukupno pasiva 
 
Podaci iz bilansu uspjeha emitenta: 
 
f) Prihodi 
 
g) Rashodi 
 
h) Dobit / gubitak prije poreza 
 
i) Porez na dobit 
 
j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 
 
IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA 
 
- firma i sjedište vanjskog revizora 
 
- završno mišljenje vanjskog revizora o finansijskim izvještajima1 
 
1 Naznačiti da li su podaci iz izvještaja revidirani i prezen- tirati mišljenje vanjskog revizora kao: pozitivno, suzdržano ili negativno. 
*Izvještaj obavezno sadrži faksimil potpisa direktora 
 
Prilog broj 3. 
U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka c. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo: 
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 
I - OPĆI PODACI O EMITENTU 
 
- puna i skraćena firma 
 
- adresa sjedišta 
 
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 
 
II - PODACI O DOGA\AJU 
 
- navesti događaj iz člana 11. ili 12. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papira 
 
- datum nastanka događaja 
 
- kratak opis i razlog događaja 
 
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 
 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 
 
 
Print